Hotărârea nr. 443/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonal - Dealul Bucium

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonal - Dealul Bucium

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit şi avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Locla din data de 04.04.2003;

            Având în vedere prevederile Legii nr.453/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

            Având în vedere Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia de amenjarea teritoriului şi urbanism;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            In temeiul art.16,38 şi 125 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Studiul Urbanistic Plan Urbanistic Zonal extins - Dealu'Bucium - tarlaua 137, parcelele 5008, 5009, 5003.

            Art.2 Intocmirea studiilor şi obţinerea avizelor, acordurilor stabilite prin lege pentru aprobarea definitivă a Planului Urbanistic Zonal extins - Plan Urbanistic Zonal - Dealu'Bucium - tarlaua 137, parcelele 5008, 5009, 5003 se vor realiza de către beneficiari.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Neculau Constantin                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.443

din 8 septembrie 2003