Hotărârea nr. 441/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "SEDIU FIRMA SPATIU COMERCIAL SI DEPOZIT PRODUSE BIROTICA"Str.Sf.Lazăr nr.43

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "SEDIU FIRMA, SPATIU COMERCIAL SI DEPOZIT PRODUSE BIROTICA"Str.Sf.Lazăr nr.43

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

            Având în vedere Certificatul de urbanism nr.829/11.03.2003 şi Avizul Comisiei de Urbanism;

            Având în vedere Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi nr.15/P.U.D./2003;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată în 2001 (Legea 453/2001), privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 943/2001 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

            Având în vedere prevederile Ordinul MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi cadrul conţinut - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

            In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr.115/2001 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - sediu firmă, spaţiu comercial, depozitare produse birotică în str.Sf.Lazăr nr.43.(Anexa 1).

            Art.2 Obţinerea avizelor şi acordurilor stabilite prin lege pentru aprobarea documentaţiei de urbanism revine în obligaţia beneficiarilor.

            Art.3 Se aprobă concesionarea terenului adiacent - în suprafaţă de 178,29 mp. (Anexa 2).

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de Specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Neculau Constantin                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.441

din 8 septembrie 2003