Hotărârea nr. 438/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea în principiu a Planului Urbanistic Zonal - extindere intravilan municipiul Iaşi zona Bucium Tarlaua 164 parcelele 6725 6761 6763

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea în principiu a Planului Urbanistic Zonal - extindere intravilan municipiul Iaşi, zona Bucium, Tarlaua 164, parcelele 6725, 6761, 6763

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.1359/2002 precum şi avizul Comisiei de urbanism din data de 01.11.2002;

            Având în vedere prevederile Legii 50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată în 2001 (Legea nr.453/2001) privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 943/2001 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

            Având în vedere prevederile Ordinului 176/N/2000 privind Metodologia de elaborare a PUZ;

            In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de urbanism;          

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia de amenjarea teritoriului şi urbanism;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă în principiu, Planul Urbanistic Zonal - extindere intravilan municipiul Iaşi, zona Bucium, tarlaua 164, parcelele 6725, 6761, 6763. Suprafaţa de teren studiată prin Planul Urbanistic Zonal este de 30.000 mp.

            Art.2 Infrastructura zonei studiate în Planul Urbanistic Zonal se va realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

            Art.3 Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor şi înscrierea proprietăţilor la O.J.C.G.C. se va face de către beneficiari.

            Art.4 Prezenta hotărâre este necesară obţinerii avizelor cerute de lege în vederea aprobării definitive a Planului Urbanistic Zonal.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Neculau Constantin                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.438

din 8 septembrie 2003