Hotărârea nr. 435/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - EXTINDERE INTRAVILAN MUNICIPIUL IASI IN ZONA DEALUL BUCIUM - SECTOR CADASTRAL 13 TARLA 137 P1/2(4945/4/1/2 P2/1(4945/4/2/1) PARCELA 1(5021/1/6/1-2-3-4)P1(5021/4/5/2) - TCL4(4/1) TCVL8(8/1 şi 8/2)

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - EXTINDERE INTRAVILAN MUNICIPIUL IASI, IN ZONA DEALUL BUCIUM - SECTOR CADASTRAL 13 TARLA 137 P1/2(4945/4/1/2, P2/1(4945/4/2/1) PARCELA 1(5021/1/6/1-2-3-4)P1(5021/4/5/2) - TCL4(4/1), TCVL8(8/1 şi 8/2)

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit şi avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local nr.23873 din data de 04.04.2003;

            Având în vedere prevederile Legii nr.453/2001  privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

            Având în vedere Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            In temeiul art.16,38 şi 125 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă studiul urbanistic Plan Urbanistic Zonal - Introducere teren în intravilan în zona Dealul Bucium, Sector Cadastral 137 - Tarla 137 - P1/2(4945/4/1/2, P2/1(4945/4/2/1) Parcela 1(5021/1/6/1-2-3-4)P1 (5021/4/5/2)

TCL 4(4/1), TCVL 8(8/1 şi 8/2).

            Art.2 Avizele şi studiile solicitate prin Certificatul de Urbanism vor fi obţinute pe cheltuiala beneficiarului.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Neculau Constantin                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.435

din 8 septembrie 2003