Hotărârea nr. 432/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SEDIU FIRMA SI DEPOZIT IN ZONA BUCIUM SECTOR CADASTRAL 19 P1 (724/3)

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE SEDIU FIRMA SI DEPOZIT IN ZONA BUCIUM, SECTOR CADASTRAL 19, P1 (724/3)

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism, Certificatul de Urbanism nr.321/31.01.2003;

            Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism NR.26684 DIN 18.04.2003;

            Având în vedere prevederile Legii 50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată în 2001 (Legea 453/2001), privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 943/2001 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

            Având în vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi cadrul conţinut - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

            In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia de amenjarea teritoriului şi urbanism;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire sediu firmă şi depozit - în zona Bucium, sector cadastral 19,P1(724/3)(Anexele 13).

            Art.2 Avizele şi studiile solicitate prin Certificatul de Urbanism pentru Autorizaţia de Construire se vor obţine de către beneficiar (Anexa 3).

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de Specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Neculau Constantin                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.432

din 8 septembrie 2003