Hotărârea nr. 428/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "EXTINDERE SPATIU EXISTENT PRIN CONCESIONARE TEREN" B-dul Tudor Vladimirescu nr.105-107 parter

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

"EXTINDERE SPATIU EXISTENT PRIN CONCESIONARE TEREN", B-dul Tudor Vladimirescu nr.105-107, parter

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism, Certificatul de Urbanism nr.9021/14.03.2003;

            Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism din şedinţa din 13.06.2003;

            Având în vedere prevederile Legii 50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată în 2001 (Legea 453/2001), privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 943/2001 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

            Având în vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi cadrul conţinut - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

            In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr.115/2001 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere amendamentul domnului consilier Carapanu George;

            In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - extindere spaţiu existent prin concesionare teren aflat între bl.105-107 din B-dul Tudor Vladimirescu (Anexa 1).

            Art.2 Obţinerea avizelor şi acordurilor stabilite prin lege pentru aprobarea documentaţiei de urbanism şi a concesionării terenului revine în obligaţia beneficiarilor.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de Specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Neculau Constantin                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.428

din 8 septembrie 2003