Hotărârea nr. 427/2003

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL P-2E - ATELIER CONFECTII STR.ATELIERULUI NR.1

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL P-2E - ATELIER CONFECTII

 STR.ATELIERULUI NR.1

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.2503/16.09.2002 şi AVIZUL COMISIEI DE URBANISM 2503/16.09.2002;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată în 2001 (Legea 453/2001), privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 943/2001 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

            Având în vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi cadrul conţinut - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

            In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE IMOBIL P-2E - ATELIER CONFECTII STR.ATELIERULUI NR.1.

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de Specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Neculau Constantin                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.427

din 8 septembrie 2003