Hotărârea nr. 426/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SEDIU FIRMA ROMSTAL MAGAZIN PREZENTARE SI DEPOZIT STR.PANTELIMON HALIPA - IASI schimbare de regulament P.U.G. - UTR - D1 D2 - Unităţi turistice şi balneare în CM 5 - Zona funcţiuni mixte

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SEDIU FIRMA ROMSTAL MAGAZIN PREZENTARE SI DEPOZIT STR.PANTELIMON HALIPA - IASI

schimbare de regulament P.U.G. - UTR - D1,D2 - Unităţi turistice şi balneare în

CM 5 - Zona funcţiuni mixte

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism, Certificatele de Urbanism nr.222/28.01.2001 şi Aviz Comisie de urbanism nr.34478/2003;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată în 2001 (Legea 453/2001). privind autorizarea executării construcţiilor şi prevederile Ordinului nr.176/N/16.08.2000 - Metodolgiei de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu - GM 0909-2000;

            In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SEDIU FIRMA ROMSTAL MAGAZIN PREZENTARE SI DEPOZIT STR.PANTELIMON HALIPA - IASI.

            Art.2 Se aprobă modificare regulament PUG (schimbarea UTR) - P.U.G. - UTR - D1, D2 - Unităţi turistice şi balneare în CM 5 - Zona funcţiuni mixte.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de Specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Neculau Constantin                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.426

din 8 septembrie 2003