Hotărârea nr. 424/2003

HOTARARE privind alocarea sumei de 1.200.000 mii lei din fondul de rezerva pentru achizitionarea unui autovehicol de transport vehicule abandonate

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind alocarea sumei de 1.200.000 mii lei din fondul de rezerva pentru achizitionarea unui autovehicol de transport vehicule abandonate

 

          Consiliul Local al Muncipiului Iasi;

 

            Avand in vedere referatul de specialitate al Directiei Tehnice - Biroul strazi;

            Avand in vedere prevederile Legii 500/2002 privind finantele publice;

            Avand in vedere H.G.R. nr.156/06.02.2003, privind regimul juridic al vehicolelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apatinand domeniului public sau privat al statului;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.421 din 2002;

            Avand in vedere prevederile HCL 146 din 31 martie 2003;

            Avand in vedere principalele atributii ale Consiliului Local statutate prin dispozitiile art.38, lit.m din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale;

            Avand in vedere raportul de avizare al Comisiei Economico-Financiare;

            In temeiul art.46 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

          Art.1 - Se aproba alocarea sumei de 1.200.000 mii lei din fondul de rezerva, necesara pentru achizitionarea unui autovehicul pentru transport vehicule abandonate si fara stapan printr-o procedura de licitatie publica.

          Art.2 - Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati pentru aducerea la indeplinire.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                               SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                                                        cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr. 424

din 28 iulie 2003