Hotărârea nr. 423/2003

HOTARARE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cuprinzand inventarul domeniului public la Municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 21 60 mp. situat in Iasi - str.C.Negri nr.60 trecerea acestui teren din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi si concesionarea directa a respectivului teren catre Cooperativa Prestatiunea in vederea spatiului existent

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind completarea HCL 140/31.03.2003, cuprinzand inventarul domeniului public la Municipiului Iasi, cu terenul in suprafata de 21,60 mp., situat in Iasi - str.C.Negri nr.60, trecerea acestui teren din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi si concesionarea directa a respectivului teren catre Cooperativa Prestatiunea, in vederea spatiului existent

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;  

            Avand in vedere cererea nr.26587/14.04.2003, prin care se solicita concesionarea directa a terenului in suprafata de 21,60 mp., in vederea extinderii spatiului existent;

            Avand in vedere Avizul Comisiei de Urbanism din cadrul Consiliului Local Municipal Iasi nr.73363/10.01.2002, privind acordul de extindere a spatiului din str.C.Negri nr.60;

            Avand in vedere adresa Serviciului Arhitectura si Urbanism nr.23714/04.04.2003, prin care se comunica ca in sedinta Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Municipal Iasi din  data de 04.04.2003 s-a avizat PUD pentru extindere spatiu existent in C.Negri nr.60;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

            Avand in vedere prevederile art.10 alin. (2) din legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            Avand in vedere Ordinul 1943/2001, cuprinzand Norme Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Avand in vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

            Avand in vedere prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere propunerea privind obligativitate pastrarii obiectului de activitate votata in unanimitate in cadrul sedintei ordinare de consiliu  din data de 28 iulie 2003;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

          Art.1 - Se aproba completarea HCL nr.140/31.03.2003, cuprinzand inventarul domeniului public al Municipiului Iasi, cu terenul in suprafata de 21,60 mp. situat in Iasi - str.C.Negri nr.60.

          Art.2 - Se aproba trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi al terenului in suprafata de 21,60 mp. situat in Iasi- str.C.Negri nr.60.

          Art.3 - Se aproba concesionarea directa a terenului in suprafata de 21,60 mp. situat in Iasi - str.C.Negri nr.60, catre Cooperativa Prestatiunea, in vederea extinderii spatiului existent.

          Art.4 - Se insuseste raportul de expertiza tehnica de evaluare a terenului, astfel ca valoarea unitara este de 4.878.000 lei/mp sau 127,40 Euro/mp., respectiv 105.364.000 lei sau 2.752 Euro pentru suprafata totala de 21,60 mp.

          Art.5. - Redeventa valorica a concesiunii va fi de 110Euro/an platibili in lei la cursul comunicat de BNR din ziua platii.

          Art.6 - Durata concesiunii va fi de 49 de ani.

          Art.7. Contractul de concesiune este valabil cu pastrarea obiectului de activitate.

          Art.8 - In termen de 30 de zile calendaristice de la intocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va inregistra de catre concesionar in registrul de publicitate imobiliara, conform art.39 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor.

          Art.9- Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                        SECRETAR,

 cons.Constantin Neculau                                                                cons.jr.Lacramioara Vernica

Nr.423

din 28 iulie 2003