Hotărârea nr. 419/2003

HOTARARE privind alocarea sumei de 3.500.000 mii lei pentru obiectivul -Ranforsare sistem rutier pe sos.Iasi-Voinesti -

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind alocarea sumei de 3.500.000 mii lei pentru obiectivul

“Ranforsare sistem rutier pe sos.Iasi-Voinesti”

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi;

 

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Directia Tehnica - Biroul strazi;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

            - Comisia Economico-Financiara;

            - Comisia de Amenajarea Teritoriului si Urbanism;

            In temeiul art.46, alin.(1) din Legea 215/2001, privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

          Art.1 - Se aproba alocarea sumei de 3.500.000 mii lei pentru obiectivul, Ranforsare sistem rutier pe sos. Iasi-Voinesti”.

          Art. 2 - Se aproba transferul sumei de 3.500.000 mii lei din cap.63.02.02. strazi in cap.63.02.70 lucrari noi, pentru obiectivul mai sus amintit.

          Art.3 - Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                     SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                                                              cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.419

din 28 iulie 2003