Hotărârea nr. 418/2003

HOTARARE privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 520 mp. situat in Iasi- str.Petru Rares nr.10-12 catre Centrul Cultural Elen - PANELLINION - Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 520 mp. situat in Iasi- str.Petru Rares nr.10-12 , catre Centrul Cultural Elen “PANELLINION”Iasi

 

          Consiliul Local Municipal Iasi;

           

            Avand in vedere cererea nr.49271/22.07.2003, prin care Centrul Cultural Elen “PANELLINION” Iasi, solicita concesionarea directa a terenului in suprafata de 520 mp., situat in Iasi - str.Petru Rares nr.10-12;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

            Avand in vedere art.10, alin 2 din Legea 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            Avand in vedere prevederile Ordinului  943/2001, cuprinzand normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare conform Legii 453/2001;

            Avand in vedere propunerea domnului consilier Neculau Constantin si votul in unanimitate a consilierilor din cadrul sedintei ordinare de consiliu din data de 28 iulie 2003;

            Avand in vedere prevederile art.38 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala;

            In temeiul art.46 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

          Art.1 - Se aproba atribuirea  in folosinta gratuita a terenului in suprafata de  520 mp. situat in Iasi - str.Petru Rares nr.10-12, catre Centrul Cultural Elen “PANELLINION” Iasi, pentru o perioada de 49 de ani.

          Art. 2 - In decurs de un an de zile de la adoptarea prezentei hotarari, Centrul cultural ELEN are obligatia de a incepe lucrarile de executie, in caz contrar, hotararea pierzandu-si valabilitatea.

          Art.3 - Pe perioada atribuirii in folosinta gratuita a terenului se va pastra functiunea de Centru cultural.

          Art.4. Prezenta hotarare revoca hotararile Consiliului Local 61/15.03.2001 si 153/18.06.2001.

          Art.5 - Prezenta hotarare va fi comunicata serviciilor de specialitate in vederea aducerii la indeplinire.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                    SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                                                           cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.418

din 28 iulie 2003