Hotărârea nr. 417/2003

HOTARARE privind completarea art.2 din HCL 353/30.06.2003 a art.1 si a art.6 din HCL 355/30.06.2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIU LOCAL

HOTARARE

privind completarea art.2 din HCL 353/30.06.2003,

a art.1 si a art.6 din HCL 355/30.06.2003

 

          Consiliul Local Municipal Iasi;

 

            Avand in vedere adresa Prefecturii Judetului Iasi, prin care se solicita reanalizarea Hotararilor sus mentionate;

            Avand in vedere prevederile art.21 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            Avand in vedere art.30 din legea 219/1998. privind regimul juridic al concesiunilor;

            Avand in vedere prevederile art.38 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de ;

            - Comisia Economico-Financiara;

            - Comisia Juridica si de Disciplina;

            In temeiul art.46 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

          Art.1 - Se aproba completarea art.2 din HCL 353/30.06.2003 si a art.1 din HCL  355/30.06.2003, cu urmatorul amendament :”Punerea in aplicare a articolelor mentionate in precedent isi vor produce efectul sub conditie suspensiva pana la aparitia Hotararii de Guvern, privind completarea domeniului de interes local al Municipiului Iasi”.

          Art.2  - Art.6 din HCL nr.355/30.06.2003, va avea urmatorul continut:

            “Concesiunea se va inregistra de catre concesionar in registrul de publicitate imobiliara sub conditie suspensiva, in temeiul hotararilor emise de Consiliul Local”

          Art.3 - Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi sa semneze contractul de concesiune.

          Art.4 - Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                    SECRETAR,

   cons.Constantin Neculau                                                            cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.417

din 28 iulie 2003