Hotărârea nr. 415/2003

HOTARARE privind constituirea comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru a indeplini functia de administrator de imobil

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind constituirea comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru a indeplini functia de administrator de imobil

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi;

 

            Avand in vedere Referatul intocmit de Serviciul Control Asociatii de Proprietari ;

            Avand in vedere O.G. nr.85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si H.G. NR.400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;

            Avand in vedere atributiile Consiliilor locale statutate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

            - Comisia Economico-Financiara;

            - Comisia Juridica si de Disciplina;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

          Art.1 - Se constituie incepand cu data prezentei comisia de atestare a persoanelor fizice pentru a indeplini functia de administrator de imobil.

          Art.2 - Componenta acestei comisii va fi urmatoarea:

1. Presedinte                 - sociolog Focsa Petru

2. Vicepresedinte          - ec.Amaritei Adriana Viorica

3. Membru                    - ec. Butnariu Maria

4. Membru                    - ing.Chirica Mihai

5. Membru                    - cons.jr.Dumitriu Codrin

 

          Art.3 - Nerespectarea art.74 -a) si b) se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei; pentru art.74 -c) cu amenda contraventionala de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei; incheierea de catre notarii publici a actelor de instrainare cu nesocotirea adeverintei eliberata de asociatia de proprietari si confirmata de compartimentul specializat din cadrul Consiliului Local se amendeaza contraventional cu 25.000.0000 lei pana la 50.000.000 lei.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                     SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                                                               cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr. 415

din 28 iulie 2003