Hotărârea nr. 410/2003

HOTARARE privind aprobarea schimbarii categoriei de impozitare pentru terenurile din intravilanul extins si scutirea proprietarilor acestor terenuri de penalitati

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea schimbarii categoriei de impozitare pentru terenurile din intravilanul extins si scutirea proprietarilor acestor terenuri de penalitati

 

          Consiliul Local al  Municipiului Iasi;

 

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul de Arhitectura si Urbanism;

            Avand in vedere  Ordonanta de Guvern nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale;

            Avand in vedere prevederile Legii Fondului Funciar nr.18/1991 reactualizata si completata.

            Avand in vedere Legea nr.27/1994 privind impozitele si taxele locale;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

            - Comisia Economico-Financiara;

            - Comisia Amenajarea Teritoriului si Urbanism;

            In conformitate cu Hotararea nr.506/1994 privind aprobarea Normelor privind formularistica corespunzatoare referitoare la asezarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale;

 

 

HOTARASTE:

 

          Art.1 - Se aproba trecerea terenurilor cu categoria de folosinta arabil aflate in intravilanul extins al Municipiului Iasi in zona “D” de impozitare (pentru perioada 1999-2002) si scutirea proprietarilor acestor terenuri de penalitati. Din anul 2003 impozitul pentru aceste terenuri se va calcula conform Ordonantei de Guvern nr.36/2002.

          Art.2 - Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                        SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                                                    cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.410

din 28 iulie 2003