Hotărârea nr. 409/2003

HOTARARE privind promovarea si finantarea lucrarii - Mansardare si construire anexa - corp est Policlinica Municipala-

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind promovarea si finantarea lucrarii

“Mansardare si construire anexa - corp est Policlinica Municipala”

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi;

 

            Avand in vedere referatul de specialitate  intocmit de Serviciul Investitii din cadrul Primariei Municipiului Iasi;

            Avand in vedere prevederile Legii 189/1998 privind finantele publice, art.5/7 si 14;

            Avand in vedere principalele atributii ale Consiliului Local statuate prin dispozitiile art.38 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale;

            Avand in vedere raportul de avizare al Comisiei Economico-Financiare;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

          Art.1 - Se aproba in principiu realizarea lucrarii “Mansardare si construire anexa- corp est Policlinica Municipala”, cu finantare din fondul de rezerva al bugetului local - cheltuieli capital.

          Art.2 - Lucrarea va fi promovata dupa prezentarea de catre Spitalul Clinic de Urgenta “Sf.Spiridon” a expertizei tehnice a cladirii si a studiilor de prefezabilitate si fezabilitate, care vor fi supuse aprobarii Consiliului Local potrivit legislatiei specifice in vigoare (inclusiv indicatorii tehnico-economici).

          Art.3 - Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati de catre secretariatul Consiliului Local si dusa la indeplinire de compartimentele de specialitate.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                             SECRETAR,

 cons.Constantin Neculau                                                         cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.409

din 28 iulie 2003