Hotărârea nr. 407/2003

HOTARARE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cuprinzand invenatrul domeniului public al Municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 648 88 mp. situat in Iasi - sos.Pacurari nr.133 si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului respectiv

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind completarea HCL 140/31.03.2003, cuprinzand invenatrul domeniului public al Municipiului Iasi, cu terenul in suprafata de 648,88 mp., situat in Iasi - sos.Pacurari nr.133 si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului respectiv

 

          Consiliului Local al Municipiului Iasi;

 

            Avand in vedere cererea nr.16095/7.03.2003, prin care S.C. IOROM TRADING SRL, solicita concesionarea directa a terenului situat in Iasi- sos.Pacurari nr.133, in vederea realizarii unor utilitati la constructia autorizata;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru Funciar;

            Avand in vedere art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            Avand in vedere atributiile Consiliului Local statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

            - Comisia Economico-Financiare;

            - Comisia Amenajarea Teritoriului si Urbanism;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba completarea HCL nr.140/31.03.2003, cuprinzand inventarul domeniului public al Municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 648,88 mp., situat in Iasi - sos.Pacurari nr.133.

          Art.2 - Se aproba trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi, al terenului in suprafata de 648,88 mp., situat in Iasi - sos.Pacurari nr.133.

          Art.3 - Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                            SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                                                    cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.407

din 28 iulie 2003