Hotărârea nr. 406/2003

HOTARARE,privind completarea HCL nr.140/31.03.2003,cuprinzand inventarul domeniului public al Municipiului Iasi,cu terenul in suprafata de 25,38 mp.,situat in Iasi - Str.Socola nr.5,Bd.D4,sc.B,parter,ap.2 si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi precum si concesionarea directa a terenului,catre S.C. OTIOLA SRL,Iasi,in vederea extinderii apratament proprietate pe teren concesionat

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                        HOTARARE

privind completarea HCL nr.140/31.03.2003, cuprinzand inventarul domeniului public al Municipiului Iasi, cu terenul in suprafata de 25,38 mp., situat in Iasi - Str.Socola nr.5, Bd.D4, sc.B, parter, ap.2 si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi precum si concesionarea directa a terenului, catre S.C. OTIOLA SRL, Iasi, in vederea extinderii apratament proprietate pe teren concesionat

 

            Consiliul Local  Municipal Iasi;

            Avand in vedere adresa nr.38772/10.06.2003, prin care S.C. OTIOLA SRL, solicita  concesionarea terenului in suprafata de 25,38 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, in vederea extinderii apartamentului proprietate existent in str.Socola nr.5, Bl.D4, sc.B, parter,ap.2;

            Avand in vedere Certificatul de Urbanism nr.3342/28.11.2002, precum si referatul  de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

            Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism dat in sedinta din 23.04.2003 - avizat PUD;

            Avand in vedere art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            Avand in vedere prevederile art.30  din Legea nr,219/1998, privind regimul concesiunilor;

            Avand in vedere prevederile art.62, lit. “e” din Ordinul nr.943/2001, cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Avand in vedere prevederile art.38, pct.2, lit”g” din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de Comisia Economico-Financiara, Comisia Juridica si de Disciplina si Comisia Amenajarea Teritoriului si Urbanism;

            Avand in vedere propunerea privind obligativitatea mentinerii obiectului de activitate votata in unanimitate in cadrul sedintei Consiliului Local;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 , privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 - Se aproba completarea HCL nr.140/31.03.2003, cuprinzand inventarul domeniului public al Municipiului Iasi, cu terenul in suprafata de 25,38 mp., situat in Iasi - str.Socola nr.5, bl.D4, sc.B,parter, ap.2.

            Art.2 - Se aproba trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi al terenului in suprafata de 25,38 mp. situat in Iasi - str.Socola nr.5, bl.D4, sc.B, parter, ap.2.

            Art.3 - Se aproba concesionarea directa a terenului in suprafata de 25,38 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi - str.Socola nr.5, bl.D4, sc.B, parte, ap.2, catre S.C. OTIOLA SRL Iasi, in vederea extinderii apartament proprietate.

            Art.4 - Se insuseste raportul de expertiza tehnica de evaluare a terenului, astfel ca valoarea unitara a terenului este de 1.936.205 lei/mp. sau 51,39 EURO/mp., respectiv 49.040.883 lei sau 1302 EURO pentru suprafata totala de 25,38 mp.

            Art.5 - Redeventa valorica a concesiunii va fi de 52,08 EURO/an, platibili in lei la cursul BNR din ziua platii.

            Art.6 - Durata concesiunii va fi de 49 de ani.

            Art.7 - Contractul de concesionare este valabil cu mentinerea obiectului de activitate.

            Art.8 - In termen de 30 de zile calendaristice de la intocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va inregistra de catre concesionar in registrul de publicitate imobiliara, conform art.39 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor.

            Art.9 - Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                            SECRETAR,

 cons.Constantin Neculau                                                        cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.406

din 28 iulie 2003