Hotărârea nr. 405/2003

HOTARARE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzand inventarul domeniului public al Municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 108 38 mp. situat in Iasi- Bd.T.Vladimirescu intre blocurile 105 si 107 si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi precum si concesionarea directa a terenului catre S.C. STEF SRL Iasi in vederea extinderii spatiului existent pe teren concesionat

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind completarea HCL nr.140/31.03.2003, cuprinzand inventarul domeniului public al Municipiului Iasi, cu terenul in suprafata de 108,38 mp., situat in Iasi- Bd.T.Vladimirescu, intre blocurile 105 si 107 si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi precum si concesionarea directa a terenului, catre S.C. STEF SRL Iasi, in vederea extinderii spatiului existent pe teren concesionat

 

            Consiliul Local Municipal Iasi;

                Avand in vedere adresa nr.34560/23.05.2003, prin care dl.Chiriac Stelian in calitate de administrator al S.C. STEF SRL, solicita concesionarea terenului in suprafata de 108,38 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, in vederea extinderii spatiului existent in Bd.T.Vladimirescu intre blocurile 105 si 107;

                Avand in vedere Certificatul de Urbanism  nr.902/14.03.2003, precum si referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

                Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism dat in sedinta din 16.05.2003;

                Avand in vedere art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

                Avand in vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

                Avand in vedere prevederile art.62, lit.”e” din Ordinul nr.943/2001, curpinzand Normele metodologice de aplicare a Legii  nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

                Avand in vedere prevederile art.38, pct.2, lit “g”, din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

                Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de Comisia Economico-Financiara, Comisia Juridica si de Comisia Amenajarea Teritoriului si Urbanism;

                Avand in vedere propunerea privind obligativitatea mentinerii obiectului de activitate votata in unanimitate in cadrul sedintei Consiliului Local;

                In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

            HOTARASTE:

                Art.1 - Se aproba completarea HCL nr.140/31.03.2003, cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 108,38 mp., situat in Iasi - Bd.T.Vladimirescu intre blocurile 105 si 107.

            Art.2 - Se aproba trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi al terenului in suprafata de 108,38 mp., situat in Iasi- Bd.T.Vladimirescu  intre blocurile 105 si 107.

            Art.3 - Se aproba concesionarea directa  a terenului in suprafata de 108,38 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi, - Bd.T,.Vladimirescu intre blocurile 105 si 107, catre S.C. STEF SRL, Iasi, in vederea extinderii spatiului existent.

            Art.4 - Se insuseste raportul de expertiza tehnica de evaluare a terenului, astfel ca valoarea unitara a terenului este de 2.553.951 lei/mp. sau 67,30 EURO /mp., respectiv 277.052.605 lei sau 7301 EURO pentru suprafata totala de 108,38 mp.

            Art.5 - Redeventa valorica a concesiunii va fi de 292 EURO/an, platibili in lei la cursul BNR din ziua platii.

            Art.6 - Durata concesiunii va fi de 49 de ani.

            Art.7 - Contractul de concesionare este valabil cu mentinerea obiectului de activitate.

            Art.8 - In termen de 30 de zile calendaristice de la intocmirea contractului de concesiune se va inregistra de catre concesionar in registrul de publicitate imobiliara, conform art.39 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor.

            Art.9 - Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                  SECRETAR,

   cons.Constantin Neculau                                                        cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.405

din 28 iulie 2003