Hotărârea nr. 401/2003

HOTARARE privind aprobarea schimbului de terenuri din Iasi - str.Nicolau nr.9A in suprafata de 300 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi cu un teren in suprafata de 360 mp. proprietatea numitilor Macovei Ioan Macovei Eugenia si Macovei Codrin situat in Iasi - str.Pacurari nr.156 D

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea schimbului de terenuri din Iasi - str.Nicolau nr.9A, in suprafata de 300 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, cu un teren in suprafata de 360 mp., proprietatea numitilor Macovei Ioan, Macovei Eugenia si Macovei Codrin,

 situat in Iasi - str.Pacurari nr.156 D

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi;

 

            Avand in vedere HCL 245/30.05.2003, prin care s-a aprobat in principiu un schimb de terenuri intre Consiliul local Iasi si dl.Macovei Ioan;

            Avand in vedere raportul de evaluare a terenurilor;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

            Avand in vedere atributiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea 215/2001  privind administratia publica locala;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

            - Comisia Economico-Financiara;

            - Comisia Juridica si de Disciplina

            - Comisia Amenajarea Teritoriului si Urbanism;

            In temeiul art.46 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

          Art.1 - Se aproba schimbul de terenuri astfel ca:

            - terenul in suprafata de 300,00 mp., situat in Iasi - str.Nicolau nr.9A, proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, devine proprietatea numitilor Macovei Ioan, Macovei Eugenia si Macovei Codrin.

            - terenul in suprafata de 360,00 mp. situat in Iasi - str.Pacurari nr.156D, proprietatea numitilor Macovei Ioan, Macovei Eugenia, Macovei Codrin, devine proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi.

          Art.2 - Se insuseste raportul de expertiza tehnica de evaluare a terenurilor astfel incat:

            - terenul in suprafata de 300,00 mp. situat in Iasi - str.Nicolau nr.9A, aflat in proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi are o valoare de circulatie de 547.793.700 lei (14.798Euro sau 16.679 USD).

            - terenul in suprafata de 360,00 mp. situat in Iasi - str.Pacurari nr.156D, proprietatea numitilor Macovei Ioan, Macovei Eugenia, Macovei Codrin, are o valoarea de circulatie de 547.777.440 lei (14.798 Euro sau 16.678 USD).

          Art.3 - Cheltuielile privind perfectarea schimbului de terenuri in forma autentica vor fi suportate de numitii Macovei Ioan, Macovei Eugenia, Macovei Codrin.

          Art.4 - Primarul Municipiului Iasi si serviciile de spcialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                    SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                                                              cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.401

din 28 iulie 2003