Hotărârea nr. 4/2003

HOTARARE,privind organizarea unei licitatii publice pentru un amplasament in suprafata de 18,00 mp.,teren situat in Iasi,Al.Sucidava nr. 2 incinta bl.260,260A,D1-I,D1-III proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi,teren identificat prin cvartal 28,parcela 3182,in vederea construirii unui garaj

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind organizarea unei licitatii publice pentru un amplasament in suprafata de 18,00 mp., teren situat in
Iasi, Al.Sucidava nr. 2 incinta bl.260, 260A, D1-I, D1-III proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, teren identificat prin cvartal 28, parcela 3182, in vederea construirii unui garaj

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere solicitarile unor cetateni pentru construirea de garaje pe teren inchiriat de la Consiliul Local Municipal Iasi;

            Avand in vedere Certificatele de Urbanism nr.878/11.04.2002 si 3379/02.12.2002 precum si avizele Comisiei de Urbanism din data de 05.04.2002 si 29.11.2002;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul de Arhitectura si Urbanism;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.50/1991 (modificata si republicata in 2001) privind autorizarea executarii constructiilor precum si Ordinul MLPTL 1943/2001 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1996 republicate;

            In temeiul art.10 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

            Avand in vedere prevederile art.14 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            Avand in vedere amendamentul propus de consilierul municipal George Carapanu in sensul inlocuirii termenului de beneficiar cu termenul de Primaria Municipiului Iasi;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economicofinanciara;

- Comisia juridica si de disciplina;

- Comisia de amenajarea teritoriului;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

            Art.1 Se aproba organizarea unei licitatii publice pentru un amplasament in vederea construirii unui garaj pe proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, in suprafata de 18,00 mp. situat in Iasi, Aleea Sucidava nr.2, in incinta bl.260, 260A, D1-I D1-III, identificat prin cvartal 28, parcela 3182.

            Licitatia se va organiza in conditiile obtinerii de catre Primaria Municipiului Iasi a avizelor solicitate prin certificatul de urbanism eliberat.

            Art.2 Pretul de pornire al licitatiei va fi de 142.000 lei/luna/amplasament, conform H.C.L.M. nr.336/29.11.2001. Suprafata amplasamentului va fi de 18,00 mp.

            Art.3 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     SECRETAR,

          cons.Romeo Olteanu                                     cons.jr.Lacramioara Vernica

Nr.4

din 3 februarie 2003