Hotărârea nr. 399/2003

HOTARARE privind acordarea de gratuitati pe mijloacele de transport in comun pe raza Municipiului Iasi veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind acordarea de gratuitati pe mijloacele de transport in comun, pe raza Municipiului Iasi, veteranilor de razboi si  vaduvelor de razboi

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi;

 

            Avand in vedere prevederile art.16 lit.b din Legea 144/1994, republicata - privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi;

            Avand in vedere  rapoartele de avizare intocmite de :

            - Comisia Economico-Financiara;

            - Comisia Juridica si de Disciplina;

            Avand in vedere propunerea domnului viceprimar ing.ec.Gheorghe Nichita si aprobata in unanimitate de Consiliul local al Municipiului Iasi in sedinta ordinara din data de 28 iulie 2003;

            In temeiul art.46, alin.(1) din Legea nr.215/2001 - privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

          Art.1 - Se aproba acordarea de gratuitati veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi, pe mijloacele de transport in comun,  apartinand RATEC Iasi si S.C.Autobuzul S.A Iasi pe baza legitimatiilor de veteran de razboi sau urmas al veteranilor de razboi.

          Art.2. - Se modifica HCL nr.128/2002 in sensul ca prevederile acesteia se aplica tuturor categoriilor de solicitanti prevazuti, cu exceptia  beneficiarilor Legii 44/1994, republicata.

          Art.3 - Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                                                        cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.399

din 28 iulie 2003