Hotărârea nr. 397/2003

HOTARARE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cu terenul situat in B-dul Dacia nr.36 str-la Gradinari nr.27 si sos.Nicolina nr.105-107 si amenajarea parcurilor de joaca pentru copii pe aceste amplasamente

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind completarea HCL 140/31.03.2003 cu terenul situat in B-dul Dacia nr.36,

str-la Gradinari nr.27 si sos.Nicolina nr.105-107 si amenajarea parcurilor de joaca pentru copii pe aceste amplasamente

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi;

 

            Avand in vedere HCL 140/31.03.2003 - cu privire la insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere referatul de specialitate al Directiei Tehnice privind infiintarea a trei parcuri de joaca pentru copii.

            Avand in vedere solicitarile cetatenilor prin fisa de audienta nr.1/14.04.2003 adresa nr.45.089/10.07.2003 si adresa nr.89/14.04.2003;

            Avand in vedere prevederile art.3 din legea 453/2001, privind autorizarea lucrarilor de constructii;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

            - Comisia Economico-Financiara;

            - Comisia Amenajarea Teritoriului si Urbanism;

            In temeiul art.46 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

          Art.1 - Se completeaza HCL 140/31.03.2003 cu terenul situat in B-dul Dacia nr.36(S-600mp), str.-la Gradinari nr.27(S-400mp) si sos.Nicolina nr.105-107 (S-600mp).

          Art.2  - Se schimba destinatia terenului din teren neamenajat in teren de joaca pentru copii in:

            - B-dul Dacia nr.36 - cu suprafata de 600 mp, intre blocurile SC 10-SC7

            - Sos.Nicolina nr.105-107 - cu suprafata de 400 mp., intre blocurile 1000-1004

            - Str-la Gradinari nr.27 - cu suprafata de 600 mp., intre blocurile B1-B4.

          Art.3 - Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                   SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                                                              cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.397

din 28 iulie 2003