Hotărârea nr. 394/2003

HOTARARE privind infiintarea Directiei De Servicii Publice Municipale Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind infiintarea Directiei De Servicii Publice Municipale Iasi

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi;

 

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul Spatii Verzi;

            Avand in vedere art.38 alin.2 lit.e din Legea 215/2001, privind administratia publica locala;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia economico-financiara;

            In conformitate cu prevederile Legii 326/2001 si O.G. 71/2002, care reglementeaza modul de organizare, gestionare, functionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

            In temeiul art.46 alin.1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

          Art.1 - Se modifica HCL nr.387/2002 in sensul urmator:

          Art.2 - Cu data de 01.08.2003 se modifica organigrama Primariei Municipiului Iasi in sensul infiintarii serviciului public de specialitate numit Directia de Servicii Publice Municipale, prin preluarea activului si pasivului de la Citadin DSPM Iasi, ca urmare a scindarii acesteia si reorganizarii in societate comerciala.

          Art.3 - DSPM Iasi va avea personalitate juridica, va functiona sub autoritatea Consiliului Local Municipal Iasi, va avea finantare din bugetul local si venituri proprii.

          Art.4 - De la data infiintarii directiei, aceasta va functiona conform organigramei , statului de functiii si regulamentului de organizare si functionare cuprinse in anexa 1,2 si 3, parte integranta a prezentei hotarari.

          Art.5 - Incepand cu data de 01.08.2003 se va proceda la incheierea protocolului de predare-primire a patrimoniului directiei, existent la momentul reorganizarii in cadrul CITADIN DSPM  Iasi, pe baza proceselor verbale de predare-primire incheiate de comisia stabilita prin dispozitia Primarului nr.1200/5.06.2003.

          Art.6 - Se va prelua activul si pasivul aferente urmatoarelor activitati : spatii verzi, versanti, poduri, monumente, fantani arteziene, mobilier urban, semnalizare  rutiera, semaforizare, deszapezire, mecanizare, comert.

          Art.7 - Sediul noii directii va fi situat in Iasi, sos.Nationala nr.47, adresa ce va fi trecuta in toate inscrisurile oficiale.

          Art.8 - Art.nr.3 din HCL nr.387/28.10.2002 se modifica si se completeaza astfel: obiectivele ce vor fi preluate conform protocolului sunt urmatoarele: imobilul situat in sos.Nationala nr.47;Baza nr.I situata in str.Bucium nr.26; imobilele situate in str./str-la Gradinari; centrul I spatii verzi situat in str. Aurora; centrul II spatii verzi, situat in str. Gandu nr.4A;centrul III spatii verzi, situat in str.Gh.Ghibanescu nr.2; centrul IV spatii verzi situat in str.Libertatii nr.1; sera Moara de Vant situata in str.Spital Pascanu nr.2; pepiniera T.Neculai situata in aleea T.Neculai ; organizare de santier versanti situata in fundac Aurora nr.7; organizare de santier versanti situata in str-la Copou nr.4; organizare de santier versanti situata in str.Fagului nr.2.

          Art.9 - Prezenta hotarare a Consiliului Local va fi dusa la indeplinire de toate serviciile de specialitate.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                        SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                                                               cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.394

din 28 iulie 2003