Hotărârea nr. 392/2003

HOTARARE privind instituirea taxei pentru parcarea autovehicolelor in parcarile adiacente pietelor agroalimentare

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind instituirea taxei pentru parcarea autovehicolelor

 in parcarile adiacente pietelor agroalimentare

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi;

 

            Avand in vedere Ordonanta de Guvern nr.36/30.01.2002 - privind impozitele si taxele locale, Capitolul IX, art.50, alin.(1);

            Avand in vedere referatul de specialitate inaintat de catre Directia Piete;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

            - Comisia Economico-Financiara;

            - Comisia Juridica si de Disciplina;

            In temeiul art.71 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

          Art.1 - Se instituie taxa pentru parcarea autovehicolelor in parcarile adiacente pietelor agroalimentare astfel:

            (1) pentru fiecare autoturism :

            a). pana la o ora de stationare : 5.000 lei;

            b). pentru perioada cuprinsa intre o ora  si pana la doua ore de stationare :10.000 lei ;

            c). pentru perioada care depaseste doua ore de stationare, pentru fiecare ora sau fractiune de ora in plus :15.000 lei;

            (2) pentru fiecare autocamion, autocar, autobuz sau microbuz:

            a). pana la o ora de stationare : 10.000 lei;

            b). pentru perioada cuprinsa intre o ora si pana la doua ore de stationare : 20.000 lei;

            c). pentru perioada care depaseste doua ore de stationare, pentru fiecare ora sau fractiune de ora in plus : 30.000 lei;

          Art.2 - Pentru constatarea si sanctionarea contraventiilor se aplica Hotararea Consiliului Local Municipal Iasi nr.172/29.04.2002 - privind gospodarirea si mentinerea curateniei in Municipiul Iasi;

          Art.3 - Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Iasi va lua masurile necesare pentru semnalizarea corespunzatoare, montarea de bariere si stalpi pentru delimitarea acestora, precum si orice alte masuri de natura sa sustina aducerea la indeplinire a acestei hotarari;

          Art.4 - Prezenta hotarare va fi comunicata serviciilor de specialitate pentru conformare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                 SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                                                           cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.392

din 28 iulie 2003