Hotărârea nr. 391/2003

HOTARARE privind aprobarea modificarii Actului constitutiv al S.C. - CET Iasi - SA ca urmare a fuziunii cu RADET Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea modificarii Actului constitutiv al S.C. “CET Iasi” SA

ca urmare a fuziunii cu RADET Iasi

 

          Consiliul local al Municipiului Iasi;

           

            Avand in vedere dispozitiile art.4 din Hotararea Consiliului Local Municipal Iasi nr.133 din 1.04.2002, prin care se aproba fuziunea prin absorbirea RADET Iasi de catre SC CET Iasi SA;

            Avand in vedere dispozitiile art.113;233 si urmatoarele din Legea nr.31/1990, astfel cum au fost modificate prin Legea nr.161/2003;

            In baza dispozitiei art.8 din Actul constitutiv al S.C. “CET Iasi” SA;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

            -Comisia Economico-Financiara;

            -Comisia Juridica si de Disciplina;

            In temeiul art.46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

          Art.1 - Modificarea actului constitutiv al S.C. “CET Iasi” SA, privind majorarea capitalului social cu 1.889.468.747 lei, ca urmare a fuziunii, dupa cum urmeaza :

            a)Capitalul social al “S.C. “CET Iasi” S.A inainte de fuziune este conform bilantului contabil la 31.12.2002 in suma de 787.980.304.868 lei( cont.1012 “capital subscris varsat) reprezentand 7.879.803 actiuni nominative in valoare de 100.000 lei fiecare.

            b). Patrimoniul (cont 1015”patrimoniul regiei”) RADET Iasi inainte de fuziune, este conform bilantului contabil la 31.12. 2002 in suma de 1.889.468.747 lei.

            c).  Prin fuziune, patrimoniul RADET (ct.1015) se constituie in aport de capital la S.C. “CET Iasi” SA.

            d). Prin fuziune, capitalul social al S.C. “CET Iasi” S.A, stabilit pe baza bilantului contabil de fuziune, intocmit conform Ordinului Ministerului de Finante nr.1223/12.06.1998,se modifica la suma de 789.869.773.615 lei fiind compus din :

- capitalul social S.C. “CET Iasi” S.A inainte de fuziune ( cont 1012) - 787.980.304.868 lei

- patrimoniul regiei (cont 1015) inainte de fuziune al RADET Iasi       -    1.889.468.747 lei

          TOTAL CAPITAL S.C.”CET Iasi” S.A dupa fuziune            - 789.869.773.615 lei

          Pct.2 de la cap.3. Capitalul Social, actiunile, din Actul constitutiv va avea urmatoarea formulare:

            “Capitalul social S.C. “CET Iasi” SA este fixat la 789.869.773.615 lei, impartit in 7.898.697 actiuni nominative, fiecare actiune avand o valoare de 100.000 lei”.

          Art.2 - Ca urmare a fuziunii prin absorbtie, intreg activul si pasivul RADET Iasi va fi preluat de S.C. “CET Iasi” S.A.

          Art.3 - Se imputerniceste dl.ing.Ion Mihai - director general al S.C. “CET Iasi” SA, sa faca mentiunile necesare de modificare a actului constitutiv al societatii absorbante la Registrul Comertului Iasi ca urmare a fuziunii si sa faca publicitatea de radiere a RADET Iasi din Registrul Comertului Iasi.

          Art.4 - Prezenta hotarare va fi comunicata S.C. “CET Iasi” S.A si RADET Iasi.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                               SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                                                        cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.391

din 28 iulie 2003