Hotărârea nr. 390/2003

HOTARARE privind aprobarea protocolului de predare-primire a RADET Iasi catre S.C. CET IASI S.A ca urmare a fuziunii celor doua societati

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea protocolului de predare-primire a RADET Iasi catre S.C. CET IASI S.A ca urmare a fuziunii celor doua societati

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi;

 

            Avand in vedere dispozitiile art.4 din Hotararea Consiliului Local Municipal Iasi nr.133 din 1.04.2002, prin care se aproba fuziunea prin absorbirea RADET Iasi de catre S.C. CET Iasi S.A;

            Avand in vedere dispozitiile art.113;233 si urmatoarele din Legea nr.31/1990, astfel cum au fost modificate prin Legea nr.161/2003;

            In baza dispozitiei art.8 din Actul constitutiv al S.C. CET Iasi S.A;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia Economico-Financiara;

            Avand in vedere amendamentul propus de domnul viceprimar ing.ec.Nichita Gheorghe votat in unanimitate in sedinta ordinara  de Consiliu Local din 28 iulie 2003;

            In temeiul art.46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;

 

          HOTARASTE:

 

          Art.1 - Se aproba protocolul de predare-primire a patrimoniului RADET Iasi catre SC CET Iasi S.A, in forma prezentata in anexa 1, ce face parte din prezenta hotarare.

          Art.2. - In termen de 5 zile calendaristice de la data comunicarii prezentei hotarari, Radet Iasi si S.C. Termoservice S.A. au obligatia de a semna protocolul de predare-primire intre cele doua unitati. In cazul in care protocolul de predare-primire nu va fi semnat, se va proceda la reunificarea celor doua societati.

          Art.3 - Prezenta hotarare va fi comunicata S.C. CET IASI” S.A ,RADET IASI si S.C. Termoservice S.A.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                                                          cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.390

din 28 iulie 2003