Hotărârea nr. 39/2003

HOTARARE privind scutirea de la plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere aferente impozitului pe teren calculate pana la 08.04.2002 datorate de SC COM BETON SA IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind scutirea de la plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere aferente impozitului pe teren calculate pana la 08.04.2002 datorate de

SC COM BETON SA IASI

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere :

            Legea nr.189 din 1998 privind finantele publice locale;

            O.U.G.nr.40 din 08 aprilie 2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare;

            HG.nr.794 din 12 august 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

            Referatul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale Iasi;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina

            In conformitate cu prevederile art.38 si art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Scutirea la plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere, aferente impozitului pe teren, in conditiile art.14 din O.U.G.nr.40 din 8 aprilie 2002, conform tabelului anexa, cu obligatia achitarii in termenele legale a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2002, astfel:

 

ANEXA

Obligatia

Majorari de intarziere

Penalitati de intarziere

Total general

IMPOZIT TEREN

304645897

10536193

315182090

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

        cons.Romeo Olteanu                             cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.39

din 3 februarie 2003