Hotărârea nr. 387/2003

HOTARARE privind aprobarea conventiei cadru privind modalitatea de acordare a gratuitatilor transportului in comun pentru persoanele cu handicap accentuat si grav precum si pentru asistentii personali ai acestora si pentru stabilirea cuantumului acestor gratuitati pentru anul 2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea conventiei cadru privind modalitatea de acordare a gratuitatilor transportului in comun pentru persoanele cu handicap accentuat si grav,

precum si pentru asistentii personali ai acestora si pentru stabilirea cuantumului acestor gratuitati pentru anul 2003

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi;

 

            Avand in vedere dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.102 din 29 iulie 1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, modificata  si aprobata prin Legea nr.215/12.07.2002;

            Avand in vedere dispozitiile Ordinului nr.290/609 din 21 aprilie 2003 al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Iasi, precum si Raportul de specialitate al Directorului  RATEC Iasi;

            Avand in vedere dispozitiile incidente ale Legii 215/2001 a administratiei publice locale, Legii nr.72/12.07.1996 privind finantele publice si ale Legii nr.189 din 14 octombrie 1998 privind finantele publice ;

            Avand in vedere dispozitiile Ordonantei Guvernului Romaniei nr.86/30.08.2001 privind serviciile de transport public local de calatori, modificata si aprobata prin legea nr.284/15.05.2003;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

            Comisia Economico-Financiara;

            Comisia Juridica si de Disciplina;

            In temeiul art.38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

          Art.1 - Se aproba Conventia Cadru privind modalitatea de acordare a gratuitatilor transportului in comun pentru persoanele cu handicap accentuat si grav si pentru stabilirea cuantumului acestor gratuitati pentru anul 2003, in foma anexata si propusa de Regia Autonoma de Transport Electric in Comun Iasi si care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2 - Primaria Municipiului Iasi va organiza primirea cererilor persoanelor indreptatite la gratuitatea transportului in comun impreuna cu actele doveditoare, le va solutiona si va elibera acestor persoane legitimatii de calatorie speciale, in functie de numarul solicitarilor si de numarul legitimatiilor eliberate in lunile precedente.

          Art.3 - Primarul Municipiului Iasi, compartimentele de specialitate ale Primariei Municipiului Iasi si Regia Autonoma de transport Electric in Comun Iasi vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                  SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                                                            cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.387

din 28 iulie 2003