Hotărârea nr. 385/2003

HOTARARE privind incetarea starii de indiviziune prin partaj voluntar intre Consiliul Local Municipal Iasi si numitii Voroneanu Ana Ghenciu Ioan Cojocaru Maria Neculai Gina Pricop Cezar Glovatchi Natalia pentru terenul situat in Iasi str. Ghica Voda nr. 16 conform schitelor de plan cu amplasamentul propus

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind incetarea starii de indiviziune prin partaj voluntar intre Consiliul Local Municipal Iasi si numitii Voroneanu Ana, Ghenciu Ioan, Cojocaru Maria, Neculai Gina, Pricop Cezar, Glovatchi Natalia, pentru terenul situat in Iasi, str. Ghica Voda nr. 16, conform schitelor de plan cu amplasamentul propus

 

Consiliul local municipal Iasi;

Avand in vedere cererea nr.  37723/5.06.2003 prin care numitii Voroneanu Ana, Ghenciu Ioan, Cojocaru Maria, Neculai Gina, Pricop Cezar, Glovatchi Natalia, solicita incetarea starii de indiviziune prin partaj voluntar cu Consiliul Local Municipal Iasi, privind terenul situat in Iasi, str. Ghica Voda nr. 16, conform schitelor de plan cu amplasamentul propus;

Avand in vedere titlul de proprietate nr. 185758/11.12.2000;

Avand in vedere dispozitiile Codului Civil;

Avand in vedere referatul intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru Funciar;

                Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

                Comisia Economico-Financiara

                Comisia Juridica si de disciplina;

~n temeiul art. 46 din Legea 215/2001 – privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba incetarea starii de indiviziune prin partaj voluntar intre Consiliul Local si numitii Voroneanu Ana, Ghenciu Ioan, Cojocaru Maria, Neculai Gina, Pricop Cezar, Glovatchi Natalia, conform schitelor de plan cu amplasamentul propus, dupa cum urmeaza

 - pentru terenul situat in Iasi, str. Ghica Voda nr. 16, in suprafata totala de 549,30 mp, parcela CC1(738/13/2) in suprafata de 110,00 mp va deveni proprietatea numitilor Voroneanu Ana, Ghenciu Ioan, Cojocaru Maria, Neculai Gina, Pricop Cezar, Glovatchi Natalia,iar parcela CC1(738/13/1) in suprafata de 439,30 mp teren ramine proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi;

Art. 2. Partajul voluntar se va face la Notariatul Public.

Art. 3. Cheltuielile privind incheierea contractului de partaj voluntar vor fi suportate de catre Voroneanu Ana, Ghenciu Ioan, Cojocaru Maria, Neculai Gina, Pricop Cezar, Glovatchi Natalia.

Art. 4. Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA                                                 SECRETAR

            cons. Constantin Neculau                                      cons. jr. Lacramioara Vernica

 

Nr. 385

din 28 iulie 2003