Hotărârea nr. 384/2003

HOTARARE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 curpinzand inventarul domeniului public al Municipiului Iasi si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al terenului in suprafata de 108 mp. situat in Iasi sos.Nationala nr.194 in spatele blocului D precum si organizarea unei licitatii publice pentru un numar de 6(sase) amplasamente in suprafata de 108 mp. in vederea construirii de garaje

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind completarea HCL nr.140/31.03.2003, curpinzand inventarul domeniului public al Municipiului Iasi si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al terenului in suprafata de 108 mp. situat in Iasi, sos.Nationala nr.194, in spatele blocului D, precum si organizarea unei licitatii publice pentru un numar de 6(sase) amplasamente in suprafata de 108 mp., in vederea construirii de garaje

 

            Consiliul Local Municipal Iasi;

            Avand in vedere cererile nr.33008,33009,33010, 33011, 33012, 33013/16.05.2003, prin care un grup de cetateni solicita organizarea unei licitatii publice pentru amplasarea unor garaje;

            Avand in vedere Certificatele de Urbanism nr.998,999,1000,1001,1002/18.03.2003;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

            Avand in vedere art.10 alin.2 din legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            Avand in vedere prevederile Ordinului nr.943/2001, cuprinzand Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

            Avand in vedere dispozitiile art.126 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

                Comisia Economico-Financiara;

                Comisia juridica si de disciplina;

                Comisia de Amenajarea Teritoriului si Urbanism;

            Avand in vedere art.38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            In temeiul art.46 din legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

            Art.1 – Se aproba completarea HCL nr.140/31.03.2003, cuprinzand inventarul domeniului public al Municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 108 mp. situat in Iasi, sos.Nationala nr.194, in spatele blocului D.

                Art.2 – Se aproba trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi al terenului in suprafata de 108 mp., situat in Iasi – sos.Nationala nr.194, in spatele blocului D.

                Art.3 – Se aproba organizarea unei licitatii publice pentru un numar de 6(sase) amplasamente, in vederea construirii de garaje pe teren proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi in suprafata  de 108 mp. situat in Iasi – sos.Nationala nr.194, in spatele blocului D.

                Art.4 – Pretul de pornire la licitatie va fi de 142.000 lei/luna/amplasament conform HCLM nr.13/2003. Suprafata unui amplasament este de 18,00 mp teren.

                Art.5 – Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                         SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                                                cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.384

din 28 iulie 2003