Hotărârea nr. 378/2003

HOTARARE privind imputernicirea domnului primar - conf.dr.Constantin Simirad pentru a semna - Declaratia de la Strasbourg -

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind imputernicirea domnului primar - conf.dr.Constantin Simirad pentru a semna “Declaratia de la Strasbourg”

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi;

 

            Avand in vedere scrisoarea primarului din Strasbourg din data de 21 iulie 2003;

            Avand in vedere propunerea de imputernicire a primarului Municipiului Iasi - conf.dr.Constantin Simirad in vederea semnarii “Declaratiei de la Strasbourg”, votata in unanimitate in cadrul sedintei Consiliului Local;

            In conformitate cu prevederile art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

 

          Art.1 - Se aproba participarea orasului Iasi prin reprezentantii sai legali ca membru cu drepturi depline al “Clubului de la Strasbourg” .

          Art.2 - Se imputerniceste primarul Municipiului Iasi - conf.dr.Constantin Simirad pentru semnarea “Declaratiei de la Strasbourg” care are drept scop Sustinerea principiilor considerate fundamentale de a fi luate in considerare de catre institutiile Europei Unite si mai ales de locul si rolul comunitatilor locale in procesul constructiei europene.

          Art.3 - Prezenta hotarare va fi comunicata Serviciului Cabinet Primar pentru aducere la indeplinire.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                   SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                                                           cons.Jr.Lacramioara Vernica

 

Nr. 378

din 28 iulie 2003