Hotărârea nr. 377/2003

HOTARARE privind completarea HCL nr.162/2003 privind aprobarea asocierii in participatiune cu Universitatea Tehnica Gh.Asachi - Iasi Universitatea ?Al.I.Cuza - Iasi Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara - Ion Ionescu de la Brad - Iasi si Consiliul Judetean Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind completarea HCL nr.162/2003 privind aprobarea asocierii in participatiune cu Universitatea Tehnica Gh.Asachi” Iasi, Universitatea “Al.I.Cuza” Iasi, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad” Iasi si Consiliul Judetean Iasi

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi;

 

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Biroul Relatii Internationale din cadrul Primariei Municipiului Iasi;

            Avand in vedere HCL nr.162/2003 privind aprobarea asocierii in participatiune cu Universitatea Tehnica “Gh.Asachi” Iasi, Universitatea “Al.I.Cuza” Iasi, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad” Iasi si Consiliul Judetean Iasi privind construirea si asigurarea functionarii Parcului Stiintific si Tehnologic “TEHNOPOLIS”;

            Avand in vedere prevederile O.G. nr.14/2002 privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice, modificata si completata;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere votul in unanimitate a consilierilor locali din cadrul sedintei extraordinare din data de 18 iulie 2003;

            In temeiul art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

          Art.1. Se completeaza HCL nr.161/2003 cu urmatorul articol: Se imputerniceste primarul Municipiului Iasi, dl.conf.dr.Constantin Simirad sa semneze contractul de asociere in participatiune intre Consiliul Local Iasi, Universitatea Tehnica “Gh.Asachi” Iasi, Universitatea “Al.I.Cuza” Iasi, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad” Iasi si Consiliul Judetean Iasi, privind constituirea si asigurarea functionarii Parcului Stiintific si Tehnologic “TEHNOPOLIS”.

          Art.2. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Secretariatului Tehnic al Consiliului Local.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                    SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                                                           cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr. 377

din 18 iulie 2003