Hotărârea nr. 375/2003

HOTARARE,privind validarea mandatului de consilier municipal,al doamnei OLARU GR. ECATERINA

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                                       

HOTARARE

privind validarea mandatului de consilier municipal

 al doamnei OLARU GR. ECATERINA

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere adresa Partidului Social Democrat din Romania;

            Avand in vedere procesul verbal intocmit de Comisia de validare;

            In temeiul art.32 si   art.46  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            ARTICOL UNIC: Se valideaza mandatul de consilier municipal al doamnei OLARU GR.ECATERINA .

                                                                                                                    

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                              SECRETAR,

  cons.  Constantin Neculau                                                        cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr. 375

din 18 iulie 2003