Hotărârea nr. 374/2003

HOTARARE privind trecerea din domeniul public al municipiului in domeniul privat al Consiliului Local Iasi a terenului in suprafata de 249 75 mp. situat in str.Grigore Ghica Voda precum si atribuirea in folosinta gratuita a acestuia S.R.I. Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind trecerea din domeniul public al municipiului in domeniul privat al Consiliului Local Iasi a terenului in suprafata de 249,75 mp., situat in str.Grigore Ghica Voda, precum si atribuirea in folosinta gratuita a acestuia S.R.I. Iasi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere adresa S.R.I.Iasi;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Directia Tehnica a Primariei Iasi;

            Avand in vedere art.10 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.50/1991, reactualizata in 1996, modificata si completata in 2001, privind autorizarea constructiilor, precum si normele metodologice de aplicare a acesteia;

            Avand in vedere art.126 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere Legea nr.14/1992 privind organizarea si functionarea S.R.I.;

            Avand in vedere atributiile Consiliului Local statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba trecerea din domeniul public al municipiului Iasi in domeniul privat al Consiliului Local Iasi a terenului in suprafata de 249,75 mp., situat in str.Grigore Ghica Voda, adiacent imobilului in care se afla sediul U.M.0807 (S.R.I.Iasi), conform schitei anexa.

            Art.2 Se aproba atribuirea in folosinta gratuita U.M.0807 (S.R.I.Iasi), pe durata functionarii acesteia in imobilul mentionat, a terenului definit la art.1, in vederea utilizarii conform specificului acestei institutii.

            Art.3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de compartimentele de resort ale Primariei Iasi.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

   cons.Constantin Neculau                            cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.374

din 30 iunie 2003