Hotărârea nr. 373/2003

HOTARARE privind insusirea expertizei tehnice de evaluare a terenului in suprafata de 597 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in sos.Nationala nr.43

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind insusirea expertizei tehnice de evaluare a terenului in suprafata de 597 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in sos.Nationala nr.43

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere HCL nr.244/7.05.2003 prin care s-a aprobat concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata de 597 mp., proprietatea Consiliului Local Iasi situat in sos.Nationala nr.43;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul Investitii din cadrul Primariei Municipiului Iasi;

            Avand in vedere expertiza tehnica de evaluare a terenului;

            Avand in vedere prevederile Ordinului nr.943/2001 cuprinzand Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile ulterioare;

            Avand in vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

            Avand in vedere principalele atributii ale Consiliului Local statutate prin dispozitiile art.38 lit.m din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia economico – financiara;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/1991 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se insuseste raportul de expertiza valorica a terenului in suprfata de 597 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in sos.Nationala nr.43, astfel incat valoarea unitara de circulatie a terenului este de 1.294.528 lei/mp. sau 33,92 Euro/mp. Sau 39,67 USD/mp. respectiv 772.883.216 lei sau 20.256 EURO sau 23.648 USD pentru suprafata totala de 597 mp.

            Art.2 Pretul de pornire la licitatie este de 810,24 EURO/an.

            Art.3 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                             cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.373

din 30 iunie 2003