Hotărârea nr. 367/2003

HOTARARE privind atribuirea unor locuinte din fondul locativ de stat familiilor Imbrea Alois Croitoru Catalin si Ifrim Maricica

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind atribuirea unor locuinte din fondul locativ de stat, familiilor Imbrea Alois, Croitoru Catalin si Ifrim Maricica

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere procesul verbal, incheiat in plenul sedintei Consiliului Local al Municipiului Iasi la data de 16.12.2002;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.114/1996;

            Avand in vedere HCL nr.79/25.02.2002, modificata si completata cu H.C.L.nr.274/30.05.2003;

            Avand in vedere HCL nr.112/24.02.2003;

            Avand in vedere referatul de specialitate nr.12417/24.06.2003 intocmit de DAPPP;

            In conformitate cu prevederile art.38, alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se repartizeaza familiei Ibrea Alois si Angela, locuinta situata in Iasi, Sos.Nationala nr.188,bl.C1,sc.B,et.2,ap.10.

            Art.2 Se repartizeaza familiei Croitoru Catalin si Dana, locuinta situata in Iasi, str.Carpati nr.2, bl.908,et.7,ap.35;

            Art.3 Se repartizeaza d-rei Ifrim Maricica, locuinta situata in Iasi, B-dul Chimiei nr.15,bl.D3,sc.B,et.2,ap.1.

            Art.4 Prezenta hotarare se va comunica Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si familiilor nominalizate la art.1,2 si 3.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

    cons.Constantin Neculau                           cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.367

din 30 iunie 2003