Hotărârea nr. 366/2003

HOTARARE privind modificarea art.2 din H.C.L.nr.258/30 mai 2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind modificarea art.2 din H.C.L.nr.258/30 mai 2003

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere prevederile H.C.L.nr.258/30 mai 2003;

            Avand in vedere adresa inaintata sub nr.41895/23.06.2003 prin care Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie solicita modificarea H.C.L.nr.258/30 mai 2003;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia economico – financiara;

            In temeiul art.38 si 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se modifica art.2 din H.C.L.nr.258/30 mai 2003 in sensul ca : tronsonul A din incinta Spitalului Sfantul Spiridon si 3 camere de la Policlinica nr.1 se atribuie in administrare directa pe o perioada de 49 ani, Institutului de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi."

            Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata tuturor celor interesati.

 

                                                                                               

PRESEDINTE DE SEDINTA,                               SECRETAR,

   cons.Constantin Neculau                                     cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.366

din 30 iunie 2003