Hotărârea nr. 365/2003

HOTARARE privind scoaterea la licitatie a unei suprafete de 245 mp. aflata in administrarea Consiliului Local al Municipiului Iasi si dispusa in 7 locatii diferite pentru amplasarea unor spatii mixte (spatii comerciale cu specific de patiserie si panificatie asociate cu spatii de asteptare pentru calatori)

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind scoaterea la licitatie a unei suprafete de 245 mp. aflata in administrarea Consiliului Local al Municipiului Iasi si dispusa in 7 locatii diferite pentru amplasarea unor spatii mixte (spatii comerciale cu specific de patiserie si panificatie, asociate cu spatii de asteptare pentru calatori)

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere cererea inregistrata cu nr.07.05.2003 prin care firma S.C."MILLS – PAN"SRL solicita incheierea unui contract de asociere cu Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere Legea nr.215/2001 litera f si g precum si art.125 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

            Avand in vedere amendamentul propus in cadrul sedintei ordinare din 30 iunie 2003

            Avand in vedere Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba scoaterea la licitatie a unei suprafete de 245 mp., impartita in 7 locatii diferite, avand fiecare 35 mp., pentru amenajarea unor spatii comerciale stradale cu specific de patiserie si panificatie, avand fiecare in componenta sa si spatii de asteptare pentru calatorii ce utilizeaza mijloace de transport in comun din Municipiul Iasi.

            Art.2 Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi sa stabileasca si sa negocieze clauzele contractului de inchiriere sau concesiune.

            Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi si Comisia de urbanism pentru a stabili locatiile in vederea scoaterii acestor amplasamente la licitatie.

            Art.3 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

            Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata tuturor celor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

   cons.Constantin Neculau                            cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.365

din 30 iunie 2003