Hotărârea nr. 364/2003

HOTARARE privind identificarea unui parteneriat in vederea finantarii in comun cu Consiliul Local a lucrarilor necesare reabilitarii si modernizarii cailor de rulare tramvaie in municipiul Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind identificarea unui parteneriat in vederea finantarii in comun cu Consiliul Local a lucrarilor necesare reabilitarii si modernizarii cailor de rulare tramvaie

in municipiul Iasi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de directia Tehnica din cadrul Primariei Iasi;

            Avand in vedere necesitatea realizarii obiectivului de investitii "Reabilitarea si modernizarea cailor de rulare tramvai"in municipiul Iasi;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia economico – financiara;

            In temeiul art.46, aliniat 1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba identificarea unui partener printr-o procedura de licitatie internationala pentru finantarea si executia obiectivului "Reabilitare si modernizarea cailor de rulare tramvai in municipiul Iasi;

            Art.2 Se imputerniceste Primarul in vederea coordonarii procedurii de licitatie.

            Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati pentru aducere la indeplinire.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                             cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.364

din 30 iunie 2003