Hotărârea nr. 362/2003

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Centru comercial si parcare publica subterana pe doua niveluri" in str.Palat nr.1

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Centru comercial si parcare publica  subterana pe doua niveluri" in str.Palat nr.1

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul de Arhitectura si Urbanism;

            Avand in vedere Certificatul de urbanism nr.3423/13.12.2002;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.50/1991 reactualizata in 1996, modificata si completata in 2001 (Legea 453/2001), privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 943/2001 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

            Avand in vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si adrul continut – cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

            In conformitate cu Hotararea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.115/2001 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

            In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba in principiu Planul Urbanistic de Detaliu – "CENTRU COMERCIAL CU PARCARE SUBTERANA PE DOUA NIVELURI" in str.Palat nr.1(Anexa1).

            Art.2 Obtinerea avizelor si acordurilor stabilite prin lege pentru aprobarea documentatiei de urbanism revine in obligatia beneficiarilor.

            Art.3 Primarul Municipiului Iasi si Serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezetei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

   cons.Constantin Neculau                            cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.362

din 30 iunie 2003