Hotărârea nr. 361/2003

HOTARARE privind modificarea si completarea H.C.L.nr.56/3.02.2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind modificarea si completarea H.C.L.nr.56/3.02.2003

 

            Consiliul Local al Municipiului iasi;

            Avand in vedere referatul de specialitate al Biroului Relatii Internationale intocmit de d-na Otilia Iancu, imputernicita prin Dispozitia nr.1178/30.05.2003 pentru buna desfasurare a activitatii Directiei Crese;

            Avand in vedere H.C.L.nr.1/21.01.2003 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003;

            Avand in vedere H.C.L.nr.275/30.05.2003 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Directiei Crese Iasi;

            Avand in vedere prevederile dispozitiei nr.849/9.04.2003 privind afilierea Cresei Hecuba la Directia Crese Iasi;

            Avand in vedere referatul nr.78/24.06.2003 intocmit de dna dr.Curelaru Felicia, director Directia Crese Iasi;

            Avand in vedere dispozitiile art.38 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se completeaza organigrama si statul de functii al Directiei Crese cu personalitate juridica dobandita de la 3.02.2003, cu Cresa HECUBA, care este in subordinea acesteia incepand cu data de 9.04.2003.

            Art.2 Directia Crese organizeaza licitatii, incheie contracte precum si alte acte de dispozitie, efectueaza plati din bugetul alocat, are cont, cod fiscal si stampila proprie.

            Art.3 La Directia Crese se suplimenteaza numarul de personal, astfel: un casier si un jurist, posturi care vor fi ocupate conform legii.

            Art.4 Anexa nr.1 face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.5 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre serviciile de specialitate.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

   cons.Constantin Neculau                                        cons.jr.Lacamioara Vernica

 

Nr.361

din 30 iunie 2003