Hotărârea nr. 360/2003

HOTARARE privind aprobarea ajutoarelor de urgenta pentru stingerea datoriei catre furnizorul de agent termic prevazute de O.U.G.nr.5/2003 pentru persoanele si familiile cu venituri reduse care nu au stabilit dreptul la ajutor social dar se inscriu in limitele de venituri prevazute de Legea nr.416/2001 a venitului minim garantat

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea ajutoarelor de urgenta pentru stingerea datoriei catre furnizorul de agent termic, prevazute de O.U.G.nr.5/2003, pentru persoanele si familiile cu venituri reduse care nu au stabilit dreptul la ajutor social, dar se inscriu in limitele de venituri prevazute de Legea nr.416/2001, a venitului minim garantat

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere prevederile art.19 alin.1 din O.U.G.5/2003, privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice si H.G.nr.277/2003;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 si H.G.1037/19.09.2002, privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garant;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere referatul de specialitate a Serviciului de Ajutor Social, Gratuitati, Facilitati;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia economico – financiara;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba acordarea de ajutoare de urgenta pentru stingerea datoriei catre furnizorul de agent termic, pentru persoanele si familiile prevazute in anexa, parte integranta a acestei hotarari.

            Art.2 Suma totala de 25.271.259.748 lei se va vira in contul RADET IASI acesta urmand sa opereze in facturile asociatiilor pentru care exista beneficiari ai acestor ajutoare.

            Art.3 Valoarea ajutorului acordat va fi comunicata prin adresa scrisa catre beneficiar si catre asociatie, de Serviciul Ajutor Social, Gratuitati, Facilitati.

            Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Economice, RADET Iasi, Serviciul Ajutor Social, Gratuitati, Facilitati pentru ducere la indeplinire.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

   cons.Constantin Neculau                            cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.360

din 30 iunie 2003