Hotărârea nr. 36/2003

HOTARARE privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru anul 2003 la Caminul de Pensionari "Sf.Cuv Parascheva"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru anul 2003

la Caminul de Pensionari "Sf.Cuv Parascheva"

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere prevederile art.12 din Legea nr.631/2002 a Bugetului de stat pe anul 2003 in baza carora ordonatorii principali de credite au obligatia monitorizarii cheltuielilor de personal;

            Avand in vedere dispozitiile art.5 pct.7 din Legea nr.189/1998 conform carora autoritatile administratiei publice locale raspund de administrarea in conditii de eficienta a resurselor financiare;

            Avand in vedere prevederile art.18 si 21 alin.2 din Legea nr.17/2000 privind organizarea, functionarea si finantarea caminelor pentru persoane varstnice;

            Avand in vedere raportul de specialitate al Caminului de Pensionari "Sf.Cuv Parascheva";

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            Avand in vedere prevederile art.38 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba Organigrama si Statul de functii ale Caminului de pensionari "Sf.Cuv.Parascheva" Iasi pentru anul 2003 conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 Prezenta se va comunica spre aducere la indeplinire catre Caminul de Pensionari "Sf.Cuv.Parascheva"Iasi, Serviciul personal si Directiei Economica.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                               cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.36

din 3 februarie 2003