Hotărârea nr. 358/2003

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Ansamblu de Locuinte individuale in Aleea M.Sadoveanu

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Ansamblu de Locuinte individuale, in Aleea M.Sadoveanu

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere Referatul de specialitate intocmit si avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local din data de 21.03.2003;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.453/2001 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

            Avand in vedere Hotararea de Guvern nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

            In temeiul art.16, 38 si 125 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba in principiu studiul urbanistic Plan Urbanistic de Detaliu – Ansamblu de locuinte individuale, in Aleea M.Sadoveanu, avizat de Comisia de urbanism a Consiliului Local in sedinta din 21.03.2003.

            Art.2 Avizele si studiile solicitate prin Certificatul de Urbanism vor fi obtinute pe cheltuiala beneficiarului.

            Art.3 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

    cons.Constantin Neculau                           cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.358

din 30 iunie 2003