Hotărârea nr. 355/2003

HOTARARE privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 2347 94 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi intre str.A.Panu si str.C.Negri conform planului anexat catre S.C.MOLDOVA UNIVERSAL S.A. Iasi in vederea amenajarii unei parcari subterane

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTARARE

privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 2347,94 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi intre str.A.Panu si str.C.Negri, conform planului anexat, catre S.C.MOLDOVA UNIVERSAL S.A. Iasi, in vederea amenajarii unei parcari subterane

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere adresa nr.35237/27.05.2003, prin care S.C.MOLDOVA UNIVERSAL S.A. Cu sediul in Iasi, str.Palat nr.1, solicita concesionarea directa a terenului in suprafata de 2347,94 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi, intre str.C.Negri si str.A.Panu, in vederea amenajarii unei parcari subterane;

            Avand in vedere Certificatul de Urbanism nr.2287/17.06.2003, precum si adresa nr.31958/13.05.2003 a Serviciului Arhitectura si Urbanism nr.2287/17.06.2003, prin care se comunica faptul  ca in sedinta Comisiei de urbanism a Consiliului Local Municipal Iasi din data de 16.05.2003 s-a avizat favorabil documentatia PUD – pentru realizarea Centrului comercial si Parcare Subterana pe 2 Nivele;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

            Avand in vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

            Avand in vedere prevederile Ordonantei nr.1943/2001, cuprinzand Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Avand in vedere prevederile art.38 pct.2, lit"g" din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOT|R|{TE:

 

            Art.1 Se aproba concesionarea directa a terenului in suprafata de 2347,94 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi, intre str.C.Negri si str.A.Panu, conform planului anexat, catre S.C.MOLDOVA UNIVERSAL S.A. IASI, in vederea amenajarii unei parcari subterane.

            Art.2 Se insuseste raportul de expertiza tehnica de evaluare a terenului, astfel incat valoarea unitara a terenului este de 141,26 USD/mp. Sau 4.705.812 lei/mp., respectiv 331.670 USD pentru suprafata totala de 2347,94 mp.

            Art.3 Redeventa valorica a concesiunii va fi de 13.267 USD/an, platibil in lei la cursul comunicat de BNR din ziua platii.

            Art.4 Se aproba ca plata redeventei valorice a concesiunii sa se faca dupa finalizarea constructiei, dar nu mai tarziu de 2,5 ani de la data prezentei hotarari.

            Art.5 Durata concesiunii va fi de 49 ani.

            Art.6 In termen de 30 de zile calendaristice de la intocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va inregistra de catre concesionar in registrul de publicitate imobiliara, conform art.39 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor.

            Art.7 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                             cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.355

din 30 iunie 2003