Hotărârea nr. 354/2003

HOTARARE privind incetarea starii de indiviziune intre S.C.ALIMENTARA S.A. Iasi si Consiliul Local Municipal Iasi asupra terenului in suprafata de 102 67 mp. din totalul de 840 82 mp.teren identificat prin cvartal 33 parcela 3(1114/5) situat in Iasi - str.A.Panu nr.46 precum si aprobarea unui schimb de teren intre S.C.ALIMENTARA S.A. si Consiliul Local Municipal Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind incetarea starii de indiviziune intre S.C.ALIMENTARA S.A. Iasi si Consiliul Local Municipal Iasi, asupra terenului in suprafata de 102,67 mp., din totalul de 840,82 mp.teren identificat prin cvartal 33, parcela 3(1114/5), situat in Iasi – str.A.Panu nr.46, precum si aprobarea unui schimb de teren intre S.C.ALIMENTARA S.A. si Consiliul Local Municipal Iasi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere adresa nr.6799/30.01.2003, prin care S.C.ALIMENTARA S.A. Solicita aprobarea unui schimb de teren intre proprietatea sa din str.A.Panu nr.46 si un teren echivalent valoric situat intre str.C.Negri si str.A.Panu;

            Avand in vedere raportul de expertiza tehnica extrajudiciara intocmit de expert ing.Bucsa Leoras;

            Avand in vedere Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria IS nr.0240 si IS nr.0149, precum si documentatiile cadastrale pentru inscrierea in cartea funciara, inregistrate la O.J.C.G.C. sub numerele 48715/20.02.2002 si 14511/22.12.1999 precum si incheierea de admitere nr.21888/21.02.2002 privind inscrierea in cartea funciara;

            }inand cont de proiectul nr.14615/1999 'Modernizare Piata Agroalimentara si Agrementare Fluxuri de Circulatie in Zona Halei Centrale – Municipiul Iasi" executat de Habitat Proiect S.A.;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

            Avand in vedere dispozitiile Codului Civil;

            Avand in vedere atributiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba incetarea starii de indiviziune prin partaj voluntar intre Consiliul Local Municipal Iasi si S.C.ALIMENTARA S.A. Iasi, asupra terenului in suprafata de 102,67 mp. din totalul parcelei 3(1114/5) in suprafata de 840,82 mp., situat in Iasi, str.A.Panu nr.46, astfel incat suprafata de 102,67 mp. va ramane in proprietatea exclusiva a Consiliului Local Municipal Iasi iar S.C.ALIMENTARA S.A. va primi la schimb in echivalent valoric un alt teren. Diferenta de teren de 738,15 mp. din totalul de 840,82 mp. din parcela 3(1114/5), va ramane in indiviune intre S.C.ALIMENTAREA S.A si Consiliul Local Municipal Iasi.

            Art.2 Se aproba schimbul de terenuri, astfel ca:

- terenul situat in Iasi, str.A.Panu nr.46, in suprafata de 303,96 mp., respectiv 102,67 mp. din parcela 3(1114/5) – 201,29 mp. din parcela 4(1114/6) devine proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, iar terenul situat in Iasi, intre C.Negri si str.A.Panu, in suprafata de 303,96 mp., cvartal 42, parcela 1474/2, devine proprietatea S.C.ALIMENTARA S.A.

            Art.3 Se insuseste raportul de expertiza tehnica de evaluare a terenurilor, in sensul ca:

- terenului situat in Iasi, str.A.Panu nr.46, in suprafata de 303,96 mp. cu o valoare totala de 42.937 USD, ii revine intre str.A.Panu si str.C.Negri, respectiv cvartal 42, parcela CR 1474/2, tot o suprafata de 303,96 mp. teren cu o valoare unitara de 141,26 USD/mp.

            Art.4 Cheltuielile privind perfectarea schimbului de terenuri in forma autentica vor fi suportate de S.C.ALIMENTARA S.A. IASI.

            Art.5 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

   cons.Constantin Neculau                            cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.354

din 30 iunie 2003