Hotărârea nr. 352/2003

HOTARARE privind modificarea H.C.L.nr.464/16.12.2002 prin diminuarea suprafetei de teren concesionat direct catre S.C.MOLDOVA UNIVERSAL SA de la 1937 30 mp. la 1535 23 mp.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

 

privind modificarea H.C.L.nr.464/16.12.2002 prin diminuarea suprafetei de teren concesionat direct catre S.C.MOLDOVA UNIVERSAL SA  de la 1937,30 mp. la 1535,23 mp.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere H.C.L.nr.464/16.12.2002;

            Avand in vedere H.C.L.nr.59/03.02.2003;

            Avand in vedere H.G.1354/2001, publicata in Monitorul Oficial nr.32 bis/16.05.2002, care cuprinde inventarul domeniului public al municipiului Iasi, precum si H.C.L371/28.10.2002;

            Avand in vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/21998 privind regimul concesiunilor;

            Avand in vedere prevederile art.38 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba modificarea H.C.L.nr.464/16.12.2002, in sensul diminuarii suprafetei de teren concesionata catre S.C.MOLDOVA UNIVERSAL SA din str.C.Negri, cvartal 33, parcela 1(1071) de la 1937,30 mp. la 1535,23 mp.

            Art.2 Redeventa valorica a concesiunii va fi de 19.181 USD/an.

            Art.3 Celelalte dispozitii ale H.C.L.nr.464/16.12.2002 raman valabile.

            Art.4 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRE{EDINTE DE {EDIN}|,                      SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                             cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.352

din 30 iunie 2003