Hotărârea nr. 348/2003

HOTARARE privind aprobarea suplimentarii listei spatiilor comerciale din patrimoniul privat al statului si aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Iasi ce pot fi vandute conform Legii nr.550/2002

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTARARE

privind aprobarea suplimentarii listei spatiilor comerciale din patrimoniul privat al statului si aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Iasi ce pot fi vandute conform Legii nr.550/2002

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere referatul nr.12116/17.06.2003 al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat;

            Avand in vedere prevederile art.5 alin.3 din Legea nr.550/2002, privind vanzarea spatiilor comerciale din patrimoniul privat al statului;

            Avand in vedere HCL nr.233/07.05.2003 privind trecerea unor spatii de depozitare a alimentelor (boxe) detinute fara contract de inchiriere la categoria spatii cu alta destinatie decat locuinta in vederea scoaterii la licitatie conform Legii nr.550/2002;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia economico – financiara;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba suplimentarea listei spatiilor comerciale ce urmeaza a fi vandute conform Legii nr.550/2002 cu pozitiile prevazute in anexa 1.

            Art.2 Vanzarea spatiilor se face prin licitatie publica.

            Art.3 Prezenta hotarare se va comunica la DAPPP si celor interesati.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

    cons.Constantin Neculau                           cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.348

din 30 iunie 2003