Hotărârea nr. 342/2003

HOTARARE privind scutirea la plata majorsrilor de intarziere a penalitstilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor precum si esalonarea pe o perioads de 6 luni a debitelor restante pentru contribuabila Avadanii Virginia din Iasi str.Clopotari nr.5 bl.627 ap.11

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind scutirea la plata majorsrilor de intarziere, a penalitstilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor, precum si esalonarea pe o perioads de 6 luni a debitelor restante, pentru contribuabila Avadanii Virginia din Iasi, str.Clopotari nr.5, bl.627,ap.11

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere:

Legea nr.189/1998 privind finantele locale;

Ordonanta de Urgents a Guvernului nr.40/28.03.2002 si H.G.nr.794/25.07.2002 privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

Raportul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Iasi;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia economico – financiars;

            In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publics, republicats;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Scutirea la plata majorsrilor de intarziere in sums de 782.074 lei si a penalitstilor in sums de 95.912 lei privind impozitul pentru proprietatea contribuabilei Avadanii Virginia calculate.

Perioada 01.01.2002- 15.03.2003       Majorsri aferente 782.074 lei

                                                            Penalitsti de intarziere 95.912 lei

 

            Art.2 Esalonarea pe o perioads de 6 luni a debitelor restante in sums de 1.700.908 lei, conform anexei 1, cu obligatia achitsrii la termenele legale a impozitului pe anul 2003

 

Data Scadentei

Debit

Majorsri de intarziere Cf.H.G.1513/2002 de 0,06% pe zi

15.07.2003

283485

Maj.Cf.H.G.1513/2002

15.08.2003

283485

Maj.Cf.H.G.1513/2002

15.09.2003

283485

Maj.Cf.H.G.1513/2002

15.10.2003

283485

Maj.Cf.H.G.1513/2002

15.11.2003

283485

Maj.Cf.H.G.1513/2002

15.12.2003

283485

Maj.Cf.H.G.1513/2002

 

            Art.2 Prezenta hotsrare va fi comunicats Directiei Finantelor Publice Locale Iasi pentru aducere la indeplinire.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

    cons.Constantin Neculau                           cons.jr.Lscrsmioara Vernics

 

Nr.342

din 30 iunie 2003